Podatek leśny i 2 inne podatki, o których powinieneś wiedzieć

0
1608

Wiele osób pamięta o podatkach raz w roku, kiedy wykonuje rozliczenie podatkowe swoich dochodów za ubiegły rok. Podatek dochodowy to jednak nie jedyne zobowiązanie, jakie wielu podatników musi odprowadzić w ciągu roku podatkowego. Sprawdź, kto i kiedy płaci podatek leśny, podatek od środków transportowych i podatek od nieruchomości.

  1. Podatek leśny
  2. Deklaracja podatkowa online a podatek od środków transportowych
  3. Informacja podatkowa w podatku od nieruchomości

Te trzy podatki dotyczą podatników, którzy dysponują odpowiednim majątkiem, podlegającym opodatkowaniu. Łączy je jedna kwestia – wszystkie należą do tzw. podatków lokalnych, które podatnicy odprowadzają nie do urzędu skarbowego, a do właściwego, lokalnego organu administracyjnego, np. urzędu miasta.

Podatek leśny

Podatek leśny to zobowiązanie, którym obarczeni są wszyscy właściciele lasów, ich samoistni posiadacze i użytkownicy wieczyści. Każdy, kto w jakiś sposób stanie się właścicielem lasu, ma obowiązek o tym fakcie poinformować stosowny organ administracyjny, właściwy dla miejsca położenia lasu, w terminie:

  • w przypadku osób fizycznych – 14 dni, licząc od daty zaistnienia okoliczności powstania obowiązku podatkowego, zmiany wysokości podatku lub ustania obowiązku podatkowego,
  • w przypadku osób prawnych, spółek nieposiadających osobowości prawnej i jednostek organizacyjnych – do 15 stycznia lub w terminie 14 dni, analogicznie do osób fizycznych.

Stosowną informację podatkową dotyczącą podatku leśnego, podatnik może złożyć drogą elektroniczną, np. przez stronę https://przyjazne-deklaracje.pl/.

Deklaracja podatkowa online a podatek od środków transportowych

Przeciętny obywatel, który posiada auto osobowe, płaci przy jego zakupie podatek od czynności cywilnoprawnych. Jednak właściciele większych samochodów objęci są podatkiem od środków transportowych. Płacą go m.in. posiadacze aut o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t, właściciele samochodów ciężarowych i autobusów. Stawki podatku są ustalane przez urzędy gminy, a więc mogą różnić się w poszczególnych częściach kraju. Co ważne, deklaracja podatkowa online lub w formie papierowej powinna być złożona bez wezwania urzędu, a więc podatnik powinien pamiętać o jej złożeniu i opłaceniu. Informacje podatkowe należy złożyć do 15 lutego, a jeśli pojazd został zakupiony po tym terminie, to w ciągu 14 dni, licząc od dnia następnego po zakupie pojazdu. Podatek płatny jest w dwóch ratach – do 15 lutego i 15 września, przy czym jeśli podatnik nabył pojazd po 1 września, podatek należy zapłacić jednorazowo – w tym wypadku termin wymagalności podatku zbiega się z ustawową datą płatności II raty.

Informacja podatkowa w podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości to zobowiązanie znane każdemu posiadaczowi gruntu, budynku, jego części, budowli lub części budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stosowna informacja podatkowa powinna być złożona w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego – w przypadku osób fizycznych lub do 31 stycznia – w przypadku innych podatników. Podatek od nieruchomości wnosi się do urzędu właściwego ze względu na miejsce położenia tej nieruchomości. Osoby fizyczne, a więc przeciętni obywatele, płacą podatek w czterech ratach, a pozostałe podmioty w ratach miesięcznych, z terminem wymagalności do 15. dnia każdego miesiąca. W przypadku podatku od nieruchomości przewidziane zostały liczne zwolnienia, obejmujące m.in. żłobki i kluby dziecięce, przedsiębiorstwa będące zakładami pracy chronionej i budynki wpisane do rejestru zabytków.

PODZIEL SIĘ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here